ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุณาเข้าสู่ระบบ
     
 
Username : <-*ใส่ชื่อจริง กรอกเป็นภาษาไทย ไม่ต้องใส่คำนำหน้าและนามสกุล

 Password : <-*ใส่รหัสประจำตัวประชาชน กรอกเป็นตัวเลข กรุณาตรวจการป้อนภาษา EN (มุมล่างขวา)

...............                    <-* คลิก
 
     


เข้าระบบไม่ได้ กรุณาติดต่อ ครูนวพล ศรีพิชัย(ครูปอง) Tel. 087-2118706
อัพเดทฐานข้อมูล นางสาวจันธิมา เมืองบัวผัน ธุรการฝ่ายงานการเงิน สพป.อต.2
ติดต่อ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ Tel. 089-8592603