สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2
โรงเรียน สพป.อต.2
เดือนเมษายน พ.ศ.2556

นางสาวิตรี  สัมพันธ์
_________________________________________

1.เงินเดือน
10200
3.ค่าครองชีพ
1500
รวมรายรับ
11700
2.กบข.
306
รวมรายจ่าย
306

คงเหลือโอน
11394

    |เลือกเดือน|      |พิมพ์|      |บันทึก|      |ออกจากระบบ|